HTML Elements (bài 3)

Bài 3 :  HTML Elements
  • Các tài liệu HTML ( HTML document)  là được định nghĩa bởi các HTML elements. Vậy HTML elements là gì?
  • HTML elements dịch từ tiếng anh có nghĩa là các phần tử hay thành phần HTML. Sau đây là danh sách các một số phần tử của HTML.
 
 Thẻ bắt đầu hay thẻ mở
  (
start tag or pening tag)
Nội dung
Thẻ kết thúc hay  thẻ đóng
 ( end tag or close tag)
<html>   </html>
<header>   </header>
<body>   </body>
<h1>, <h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6>   </h1>, </h2>,</h3>,</h4>,</h5>,</h6>
<hr>    
<br>, <br/>    
<p>   </p>
<table>   </table>
<div>   </div>
<form>   </form>
<iframe>   </iframe>
<img>   </img>
<tr>   </tr>
<td>   </td>
<b>,<i>,<strong>,<em>...   <b>,<i>,<strong>,<em>...
<script>   <script>
<!-- comment -->    
     
     

Cú pháp của các phần tử HTML: ( HTML Elements Syntax)
  • Một phần tử HTML bắt đầu bằng một thẻ bắt đầu (start tag) hay còn gọi là thẻ mở ( Opening tag)
  • Một phần tử HTML kết thúc bằng một thẻ kết thúc ( end tag) hay còn gọi là thẻ đóng ( close tag).
  • Nội dung của các phần tử là nằm ở giữa thẻ bắt đầu ( start tag) và thẻ kết thúc ( end tag)
  • Một số phần tử HTML có nội dung trống.
  • Những phần tử có nội dung trống là đóng ở thẻ bắt đầu ( start tag)
Ví dụ : <br>, hay <br/>, <hr>
  • những phần tử HTML có thể có thuộc tính ( attributes)
Các phần tử HTML lồng nhau ( Nested HTML Elements)

Ví dụ :
 
<!DOCTYE html>
            <html>
                        <body>
                                                <p> </p>
                        </body>
            </html>


Chú ý  :
  • Khi thiết kế website các bạn đừng quên đóng thẻ đóng ( end tag), với một số thẻ và một số trình duyệt có thể khi bạn quên không đóng thẻ đóng thì chúng vẫn có thể hiển thị được, nhưng với một số trình duyệt là chúng sẽ bị lỗi và không hiển thị đúng. Bởi vậy các bạn nên chú ý đóng thẻ đóng.
  • Một số phần tử HTML là không có nội dung, hay còn gọi là phần tử trống. ( <br>)
Tóm tắt :
- Kết thúc bài học này tôi muốn giới thiệu cho các bạn biết về các phần tử, các thẻ HTML, cú pháp sử dụng các thẻ, các phần tử HTML.

Bài viết liên quan

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: